Privacy statement voor sollicitanten

 

De bescherming van persoonsgegevens is een hoge prioriteit voor Achterhoek Antennebouw Aalten
B.V. gevestigd aan de Spinnerij 15, 7122 MR te Aalten (“bedrijf” of “wij”). Dit privacy statement informeert
u over de verwerking van persoonsgegevens door ons in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening
Gegevensbescherming – AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).


I. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens in de zin van art. 4
lid 7 AVG. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hrm@tripleanetworks.nl.


II. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt als onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Dit omvat doorgaans:

  Contactgegevens, in het bijzonder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;

  nationaliteit

  geboortedatum

  geslacht

  burgerlijke staat

  Informatie over uw professionele geschiktheid, waaronder maar niet beperkt tot kwalificaties,
ervaringen, opleidingen, vaardigheden, werkverleden, academische referenties, certificaten, VOG,
aanbevelingsbrieven, lidmaatschappen, antwoorden tijdens sollicitatiegesprekken,
gezondheidsinformatie in geval van een handicap, andere informatie op uw CV die u vrijwillig
verstrekt, waaronder interesses en hobby’s;

─  Informatie over uw loopbaanvoorkeuren, in het bijzonder over de functie waarnaar u solliciteert,
uw motivatie en uw toekomstige ambities; en

─  Foto’s die u ons verstrekt, indien van toepassing.


III. Verwerkingsdoeleinden en grondslagen van de verwerking

Wij verwerken uw gegevens om de sollicitatieprocedure uit te voeren, dat wil zeggen om een
beslissing te nemen over uw geschiktheid voor een baan bij ons en, indien van toepassing, om
een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is
art. 6 lid 1 eerste zin sub b AVG en – voor zover er bijzondere categorieën persoonsgegevens
worden verwerkt – art. 9 lid 2 sub b AVG in combinatie met art. 30 lid 1 UAVG en art. 33 UAVG.

Voor zover uw gegevens in geval van afwijzing van uw sollicitatie moeten worden verwerkt voor
de uitoefening, handhaving of verdediging tegen rechtsvorderingen, is de verwerking gebaseerd
op art. 6 lid 1 sub f AVG en – voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden
verwerkt – art. 9 lid 2 sub f AVG.

Indien en voor zover u toestemming geeft, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt om u in
aanmerking te laten komen voor toekomstige vacatures. In dit geval is de rechtsgrondslag voor
de verwerking art. 6 lid 1 sub a AVG en (in geval van verwerking van bijzondere categorieën van
persoonsgegevens) art. 9 lid 2 sub a AVG. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in
te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd
op basis van de toestemming tot aan de intrekking.


IV. Delen van persoonsgegevens met derden

Voor bepaalde technische processen, zoals de analyse, verwerking of opslag van gegevens ma-
ken we gebruik van de ondersteuning van externe dienstverleners. Deze dienstverleners zijn
zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge standaarden voor gegevensbescherming en -beveiliging.
Ze zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheid en verwerken alleen gegevens namens
ons en op de manier zoals door ons geïnstrueerd. Wij sluiten met dergelijke dienstverleners een
verwerkersovereenkomst in de zin van art. 28 AVG.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacy statement, zullen we uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke
toestemming alleen aan derden verstrekken als we daartoe verplicht of gemachtigd zijn op grond
van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

In principe geven we uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EU. Mocht dit in
een enkel geval toch gebeuren, dan zorgen we ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen voor
de bescherming van uw gegevens aanwezig zijn voordat we uw gegevens naar deze landen doorgeven.
Meer informatie over deze waarborgen kunt u ontvangen via de bovengenoemde contactgegevens.


V. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld en worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. In het
geval dat uw sollicitatie wordt afgewezen, worden uw persoonsgegevens over het algemeen
maximaal vier weken bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te
bewaren. In dat geval worden uw gegevens maximaal een (1) jaar bewaard.


VI. Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

  U hebt het recht om gedetailleerde informatie te ontvangen over de verwerking van uw
gegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen (art. 15 AVG).

  Als u er achter komt dat gegevens die over u zijn opgeslagen onjuist of onvolledig zijn, kunt
u verzoeken om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen (art. 16 AVG).

  Onder de voorwaarden van artikel 17 en 18 van de AVG kunt u verzoeken om verwijdering
of beperking van de verwerking van uw gegevens. Bovendien kunt u in bepaalde gevallen
verzoeken om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te ontvangen of om deze gegevens aan een derde over te dragen
(art. 20 AVG).

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die
verantwoordelijk is voor het toezicht.

  Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op een door u gegeven toestemming,
hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed
is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming
tot aan de intrekking.

  Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op
gronden die verband houden met uw specifieke situatie in overeenstemming met artikel 21
van de AVG.