Privacy verklaring

 1. Introductie
  Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.tripleanetworks.nl. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door TripleA Networks.In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) verwerken voor één of meer van de onderstaande doelen:
 • in behandeling nemen van vragen en klachten;
 • in behandeling nemen van opdrachten;
 • verwerken van sollicitaties.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookie.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • voor- en/of achternaam;
 • e-mailadres.

 

 1. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
  De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
 • via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

 

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
  Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.
 2. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
  Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij TripleA Networks, te bereiken via info@tripleanetworks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken/door te strepen.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij afhankelijk van de aard van het verzoek beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen wij een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij TripleA Networks. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:
 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van TripleA Networks;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van TripleA Networks diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

 1. Bewaartermijn
  Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 

 1. Cookies
  Onze website maakt gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.
 2. Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 01-05-2018.

 

 1. Contact / vragen
  Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op met info@tripleanetworks.nl.

 

Privacyverklaring voor sollicitanten

 1. Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?
  Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van TripleA Networks B.V.. Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  TripleA Networks B.V. is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens feitelijk worden verwerkt door TripleA Networks.
 3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?
  Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt:a. Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen 

welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), motivatiebrief, opleidingsgegevens, VOG, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

         b. Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven

welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:Dat zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

 

 1. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?
  Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen

 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door u zelf.
 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving,- en selectiebureau.

Digitaal

 • Via het gebruik van de website van TripleA Networks alsmede de daarop geplaatste cookies.
 • Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt.
 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

  6. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
  De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op u als sollicitant. U heeft de onderstaande rechten:
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen, te bereiken via hrm@tripleanetworks.nl.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij afhankelijk van de aard van het verzoek beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen wij u een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij TripleA Networks. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
TripleA Networks zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt verleend.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

9. Wijzigingen
Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 01-05-2018.

10. Contact / vragen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op, te bereiken via hrm@tripleanetworks.nl.