Privacy statement voor websitegebruikers

 

De bescherming van persoonsgegevens is een hoge prioriteit voor Achterhoek Antennebouw Aalten B.V. gevestigd aan de Spinnerij 15, 7122 MR te Aalten (“bedrijf” of “wij”). Dit privacy statement informeert de bezoekers van onze website over de verwerking van persoonsgegevens door ons in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

I. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG. U kunt contact met ons op nemen door een e-mail te sturen naar info@tripleanetworks.nl.


II. Verwerkte gegevens en verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken enkel persoonsgegevens via onze website wanneer u contact met ons op neemt, bijvoorbeeld omdat u een vraag of opdracht voor, of klacht over ons hebt. De gegevens die in dit kader aan ons worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de be-treffende vragen, opdrachten en klachten. Afhankelijk van de inhoud van het contact is de wette-lijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens art. 6 lid 1 sub b AVG (voor contact gere-lateerd aan onze overeenkomst met u) of art. 6 lid 1 sub f AVG (in alle andere gevallen). Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens is om soepel met u te kunnen com-municeren.
Onze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijke technologieën.

III. Delen van gegevens met derden

Voor bepaalde technische processen, zoals de analyse, verwerking of opslag van gegevens maken we gebruik van de ondersteuning van externe dienstverleners. Deze dienstverleners zijn zorgvul-dig geselecteerd en voldoen aan hoge standaarden voor de bescherming en -beveiliging van per-soonsgegevens. Ze zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheid en verwerken alleen gegevens namens ons op de manier zoals door ons geïnstrueerd. Wij sluiten met dergelijke dienstverleners een verwerkersovereenkomst in de zin van art. 28 AVG.

Daarnaast kunnen we uw gegevens delen met:

  Opdrachtgevers of samenwerkingspartners, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden uit-eengezet in deze privacyverklaring; of
  Toezichthouders of andere instanties, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacy statement, zullen we uw gegevens zonder uw uitdrukke-lijke toestemming alleen aan derden verstrekken als we daartoe verplicht of gemachtigd zijn op grond van de wet of een officieel of gerechtelijk bevel.
In principe geven we uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EU. Mocht dit in een enkel geval toch gebeuren, dan zorgen we ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen voor de bescherming van uw gegevens aanwezig zijn voordat we uw gegevens naar deze landen doorge-ven. Meer informatie over deze waarborgen kunt u ontvangen via de bovengenoemde contactgegevens.


IV. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Bij het be-palen van de juiste bewaartermijn voor gegevens houden we rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of onbe-voegde openbaarmaking, de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken en of we die doel-einden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

V. Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:
U hebt het recht om gedetailleerde informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens door ons in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen (art. 15 AVG).

  Als u er achter komt dat gegevens die over u zijn opgeslagen onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen (art. 16 AVG).

  Onder de voorwaarden van artikel 17 en 18 van de AVG kunt u verzoeken om verwij-dering of beperking van de verwerking van uw gegevens. Bovendien kunt u in bepaalde gevallen verzoeken om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of om deze gegevens aan een derde over te dragen (art. 20 AVG).

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht.

  Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op een door u gegeven toestem-ming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

  Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie in overeenstemming met artikel 21 van de AVG.